Dokumenty prawne

Regulamin serwisu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego www.oxycotlenoterapia.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym” lub ,,Serwisem”) przez Ewelinę Skowronek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Tlenoterapia – Ewelina Skowronek, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. 11 Listopada nr 213 lok. 35, 41-219 Sosnowiec, NIP 6443203171, REGON 525381369, zwana dalej Usługodawcą.

2. Serwis internetowy w szczególności ma charakter informacyjny. W ramach Serwisu Usługodawca udostępnia informacje dotyczące świadczonych przez siebie usług.

3. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
a. adres poczty elektronicznej: kontakt@oxycotlenoterapia.pl;
b. pod numerem telefonu: +48 731 200 080.

4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.oxycotlenoterapia.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

5. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów, należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

6. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

II. DEFINICJE
Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Blog – podstrona Serwisu, na której Usługodawca publikuje artykuły tematyczne związane z charakterem Serwisu i prowadzoną działalnością gospodarczą;
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
Regulamin – niniejszy dokument;
Serwis Internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie www.oxycotlenoterapia.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą w szczególności przeglądać treści zawarte na stronie Serwisu;
Umowa – umowa o świadczenie Usług Serwisu, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na
zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;
Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników Serwisu drogą elektroniczną;
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług oraz przeglądania informacji i treści dostępnych w Serwisie.

2. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz Usług:
a. urządzenie z dostępem do Internetu;
b. dostęp do poczty elektronicznej;
c. najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java
Script;
d. programu do odczytu plików w formacie PDF.

4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownik jest zobowiązany do:
a. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także
postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw
własności intelektualnej osób trzecich;
b. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie
Serwisu;
c. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym;
d. nie wprowadzania w Serwisie treści niezwiązanych z jego tematyką, w tym w szczególności
treści o charakterze reklamowym czy marketingowym,
e. wprowadzania swoich danych, w tym danych kontaktowych wyłącznie w miejscach do tego
przeznaczonych i w ten sposób oznaczonych w Serwisie.

2. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych i innych Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.

3. Konsument, w terminie 14 dni od zawarcia Umowy zawartej na odległość (w tym umowy świadczenia Usług), może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy. Użytkownik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać z oświadczenia, którego wzór znajduje się na stronie Serwisu.

4. Prawo do odstąpienia przez Konsumenta od Umowy jest wyłączone m.in. w przypadku Umowy o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.

5. Prawo odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone również w pozostałych przypadkach, wskazanych są w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.

V. USŁUGI
1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

2. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników są nieodpłatne, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie oraz świadczone na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

3. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu Internetowego przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie Internetowym, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwis.

4. Usługodawca udostępnia Klientom zintegrowany ze stroną Serwisu Internetowego blog, na którym prezentuje treści stanowiące zbiór wybranych przez Usługodawcę artykułów, stanowiących odzwierciedlenie jego subiektywnych odczuć oraz opinii.

5. Użytkownik ma możliwość przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym treści zamieszczonych w ramach bloga. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym treści zamieszczonych w ramach bloga, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez użytkownika strony internetowej Serwisu lub podstrony, na której znajduje się blog.

6. Wszelkie informacje i treści zamieszczone w Serwisie dotyczące kwestii zdrowotnych czy zabiegów są aktualne i zostały przygotowane przez Usługodawcę z najwyższą starannością. Informacje i treści, o których mowa w zdaniu poprzednim są opinią ich autora i nie stanowią porad lub oficjalnych wskazówek w danej dziedzinie. Informacje i treści dotyczące szeroko pojętej tematyki zdrowotnej, zawsze powinny być traktowane jedynie jako uzupełnienie, a nie zastępstwo indywidualnej konsultacji, czy porady z lekarzem lub innym specjalistą w danej dziedzinie. Przed skorzystaniem z informacji i treści zamieszczonych na stronie, zastosowaniem jakichkolwiek wskazówek, opisanych na stronie Serwisu, Usługodawca rekomenduje zasięgnąć indywidualnej porady u lekarza lub specjalisty.

VI. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Użytkownik może zgłaszać Usługodawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Serwisu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres ul. 11 Listopada nr 213 lok. 35, 41-219 Sosnowiec, na adres poczty elektronicznej: kontakt@oxycotlenoterapia.pl lub pod numerem telefonu: +48 731 200 080.

2. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od jej otrzymania. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

VII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
1. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z zawartej Umowy o świadczenie usługi;
b. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą;
c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
d. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod
adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca może zbierać i przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Serwisu.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

3. Regulamin jest dostępny w języku polskim.

4. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

5. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będącym Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będącym Przedsiębiorcą, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, dla których Umowa świadczenia Usług drogą elektroniczną jest bezpośrednio związana z ich działalnością gospodarczą, ale nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.

Formularz reklamacji usługi

Reklamacja w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

Zobacz dokument

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

Chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszej strony internetowej. W związku z tym, że sami działamy w branży internetowej, wiemy jak ważna jest ochrona Twoich danych osobowych. Dlatego dokładamy szczególnych starań, aby chronić Twoją prywatność i informacje, które nam przekazujesz. Starannie dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne, w szczególności te o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Nasza strona używa szyfrowanej transmisji danych (SSL), co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych. W naszej Polityce prywatności znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Prosimy Cię o jej przeczytanie i obiecujemy, że nie zajmie Ci to więcej niż kilka minut.

Zobacz dokument

Lista dostawców

Lista dostawców usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Strony Internetowej.

Zobacz dokument

Formularz odstąpienia od umowy świadczenia usług

Formularz odstąpienia od umowy świadczenia usługi (należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

Zobacz dokument

Pouczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia usług

Informujemy, ze mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Zobacz dokument

Zarezerwuj
wizytę